การบริการข้อมูลวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบบริการข้อมูลวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

บริการเผยแพร่ล่าสุด

โครงการ ท่องเที่ยวสุขใจ ไทบ้านพุ่มแก ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566
โครงการ ท่องเที่ยวสุขใจ ไทบ้านพุ่มแก ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566

โครงการ ท่องเที่ยวสุขใจ ไทบ้านพุ่มแก ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566

1.ศึกษาประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

2.ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการเผยแพร่สื่อวีดีโอสิ่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

29 เม.ย. 2566 901
โครงการ ท่องเที่ยววิถีชาวนา ท่าลาดสุขใจ ภายใต้โครงการออมสิยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566
โครงการ ท่องเที่ยววิถีชาวนา ท่าลาดสุขใจ ภายใต้โครงการออมสิยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

   โครงการ ท่องเที่ยววิถีชาวนา ท่าลาดสุขใจ ภายใต้โครงการออมสิยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

วัตถุประสงค์ของโครงการย่อย

1.     เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

2.     เพื่อจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านท่าลาด

3.     เพื่อจัดทำแผนการท่องเที่ยวและนำเสนอเผยแพร่

29 เม.ย. 2566 521
โครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร : เมี่ยงไทแสก ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี2566
โครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร : เมี่ยงไทแสก ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี2566

โครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร : เมี่ยงไทแสก ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี2566

โดยวัตถุประสงค์

1.เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารชุมชนไทแสกจังหวัดนครพนม

2  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงไทแสกภายใต้แนวคิด MAING TAI SAK : Easy to eat

3  เพื่อสร้างจิตสำนึกทางการท่องเที่ยวของกลุ่มเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

4  เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากห้องเรียนนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของชุมชนอย่างแท้จริง 

29 เม.ย. 2566 448
โครงการการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอพื้นเมือง

โครงการ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอพื้นเมือง

กลุ่มอาชีพฮักงานผ้า

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

1.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

2.สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่รู้จัก

3.เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

29 เม.ย. 2566 547
โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านไบโอชาร์ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษถิ่น 2566
โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านไบโอชาร์ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษถิ่น 2566

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านไบโอชาร์วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมท้องถิ่นหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

1.1 เพื่อออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบที่ชุมชนมีอยู่แล้ว ได้แก่ เศษถ่านและผงถ่าน ซึ่งจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

1.2 เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โลโก้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วของชุมชน ได้แก่ เศษถ่านสำหรับผสมดินเพาะปลูก ถ่านอัดแท่ง ซึ่งจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น

1.3 เพื่อเพิ่มเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งในสถานที่จัดจำหน่ายและแบบออนไลน์

1.4 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น

1.5 เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนและการออมเงินในรูปบัญชีกลุ่ม

29 เม.ย. 2566 468
การดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566
การดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

การดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

ในระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566

28 เม.ย. 2566 757
โครงการโฮมสเตย์น้ำก่ำ บ้านน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
โครงการโฮมสเตย์น้ำก่ำ บ้านน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม

โครงการโฮมสเตย์น้ำก่ำ บ้านน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม เป็นการปรับปรุงที่พักโฮมสเตย์และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักริมโขงบ้านน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อขยายช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักริมโขงและให้กลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ผักริมโขงมีความรู้ความเข้าใจด้านการบันทึกบัญชี

5 เม.ย. 2566 833
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนมงคล
หมู่ 5 ตําบลบ้านข่า อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนมงคล หมู่ 5 ตําบลบ้านข่า อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนมงคล หมู่ 5 ตําบลบ้านข่า อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นการสร้างแบรนด์และตราสินค้าให้เป็นที่จดจําและออกแบบลายผ้าแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าให้แก่กลุ่มชุมชนและให้ความรู้เรื่องการคิดต้นทุนและการจัดทําบัญชีครัวเรือน

5 เม.ย. 2566 604
โครงการการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านนาจอก ชุมชนบ้านนาจอก อำเภอเมืองนครพนม
โครงการการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านนาจอก ชุมชนบ้านนาจอก อำเภอเมืองนครพนม

โครงการการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านนาจอก ชุมชนบ้านนาจอก อำเภอเมืองนครพนม เป็นการยกระดับมาตรฐานที่พักประเภทโฮมสเตย์ ให้เป็นต้นแบบโฮมสเตย์จังหวัดนครพนมที่สอดคล้องตามแนวโน้มการท่องเที่ยว ในยุค post covid-19 โดยการใช้อาหารสะท้อนความเป็นชาวเวียดนามและช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการ ยกระดับมาตรฐานให้เห็นเป็นรูปธรรม อีกทั้งสร้างจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยการมีส่วนร่วมในพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงความรู้ ทางวิชาการที่นักศึกษาได้รับจากห้องเรียนนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของชุมชนเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

5 เม.ย. 2566 583
โครงการการพัฒนา ผลิตภัณฑ์กลุ่ม OTOP ชุมชนไทแสกอาจสามารถ จังหวัดนครพนม
โครงการการพัฒนา ผลิตภัณฑ์กลุ่ม OTOP ชุมชนไทแสกอาจสามารถ จังหวัดนครพนม

โครงการการพัฒนา ผลิตภัณฑ์กลุ่ม OTOP ชุมชนไทแสกอาจสามารถ จังหวัดนครพนม เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์ในการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้เห็นเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวโน้มการท่องเที่ยวในยุค New normal อีกทั้งยังปรับปรุงและพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนไทแสก และสร้างจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่โดยการมีส่วนร่วมในพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการที่นักศึกษาได้รับจากห้องเรียนนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของชุมชน เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

5 เม.ย. 2566 738
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่สมุนไพรท้องถิ่นวิสาหกิจ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่สมุนไพรท้องถิ่นวิสาหกิจ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่สมุนไพรท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนบ้านพนอม อำเภอท่าอุเทน เป็นการออกแบบและพัฒนาสินค้าที่ระลึกของแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์บ้านพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสบู่สมุนไพรบ้านพนอม ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และเพิ่มยอดขายสินค้าของที่ระลึก อีกทั้งเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นและให้ความรู้เรื่องการจัดการทำบัญชีครัวเรือนและออมเงินในรูปบัญชีกลุ่ม

4 เม.ย. 2566 522
ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

(ภาษาไทย) ………การศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองการเติมน้ำสู่ชั้นน้ำใต้ดินแบบระบบสระน้ำในพื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตร จังหวัดนครพนม…

(ภาษาอังกฤษ).... Feasibility Study on Management Aquifer the Agricultural Research and Training Center Nakhon Phanom Province.....

ตีพิมพ์ในวารสาร (ชื่อวารสาร)/ชื่องาน/หน่วยงาน  วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ปีที่.....28..... ฉบับที่…… 2(2565).. หน้าที่.........10-17........

1 พ.ย. 2565 534

ขอรับบริการ